HVAC

חברת AES  מתמחה בתכנון מערכות מיזוג אויר, אוורור, הוצאת עשן, הסקה ומערכות אנרגיה מתחדשות למינהן.
תכנון המערכות מבוסס על  תכנון לצריכת אנרגיה מינימאלית, ומזעור החותם האקולוגי על הסביבה - "Ecologic Footprint" מחד, ועל כדאיות כלכלית ליזם ולמשתמש, מאידך, כל זאת על בסיס מחזור חיים של המערכות.
אנו מאמינים בגישה תכנונית טכנו-כלכלית, הבוחנת כל מערכת מוצעת , תוך הדגשת הקריטריונים הבאים:
-  פונקציונאליות והתאמה לצורכי הלקוח
-  עלות ראשונית
-  אמינות ואורך חיים
-  עלויות תפעול שוטפות.
-  נוחות תפעול ואחזקה.
-  מזעור החותם האקולוגי של הפרויקט על הסביבה
גישה זו מבטיחה את מירב ההתאמה לדרישות הלקוח, הן מהאספקט הפונקציונלי, הן מהאספקט הפיננסי והן מהאספקט התחזוקתי,האנרגטי והסביבתי.

שירותי החברה:

  • תכנון מערכות מיזוג אוויר, אוורור והוצאת עשן בכל מגזרי המשק.
  • ניתוחים טכנו-כלכליים של מערכות אנרגיה חלופיות כבסיס לקבלת החלטות עקרוניות בשלבי הפרוגראמה והתכנון הראשוני.
  • סימולציות CFD
  • סקרי אנרגיה
  • מתן ייעוץ תרמי - טיפול תרמי נכון של המבנה עשוי לחסוך משמעותית מצריכות האנרגיה של המבנה לטובת מערכת מיזוג האוויר. במיסגרת הייעוץ התרמי ניבחנות חלופות שונות לבידוד מעטפת המבנה - קירות, חוץ, מחיצות פנים, רצפה, גג המבנה וכמובן זיגוגו על מנת שיעמוד בתקן ישראלי לבידוד 1045 ואף מעבר לכך.

טל: 04-8573616
פקס: 04-8574301
דוא"ל: Office@aes.co.il